Expand your business!

Naše služby

Vystavení certifkátů pro Rusko a země EvrAzES ( Eurasijského ekonomického svazu)

Vystavení certifkátů pro Rusko a země   EvrAzES ( Eurasijského ekonomického svazu)

Certifikace v Ruské federaci je oficiální formou potvrzení shody výrobků (jejich kvality a bezpečnosti). Podle výsledků certifikačního řízení je vystaven certifikát o shodě. Tento dokument je v souladu s ruským a mezinárodním právem.

Před vypuštěním na volný  trh, musí výrobky projít procesem ověřování shody s technickými předpisy a normami. Osvědčení o shodě GOST R prohlášení o shodě  TR CU potvrzují shodu výrobků s požadovanými technickými předpisy a platnými normami.

Osvědčení o shodě může být vystaveno pro v sériovou výrobu,  nebo pro konkrétní šarže produktů. Tento dokument je vystavený akreditovaným certifikačním orgánem a platí na celém území Ruska a členských zemí Eurasijského ekonomického svazu  (Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Arménie, Kyrgyzstán).

Proces certifikace v Ruské federaci.

Certifikace probíhá v několika fázích a vždy v souladu s platnými právními předpisy :

· Podání žádosti a sady dokumentů  akreditovanému certifikační orgánu;

· Laboratorní zkoumání vzorků, a pokud je to nutné i analýza produkce;

· Obdržení výsledků testů, na základě kterých  je  možno vydávat osvědčení o shodě.

V souladu s předpisy o ověřovacích postupech, existují omezení a pravidla pro osoby, které mohou vydávat/ ověřovat dokumenty pro vydání osvědčení:

1. V sériové výrobě osvědčení o shodě – certifikát – zajišťuje výrobce (nebo osoba pověřená výrobcem).

2. Certifikaci části produkce dovezené do společného Celního území  EvrAzES provádí dovozce nebo výrobce (nebo osoba pověřená výrobcem).

Druhy certifikátů - osvědčení o shodě.

V současné době v Rusku a EvrAzES  zeměmi existují následující typy certifkátů:

 • · Ceertifikát bezpečnosti a shody.
 •  . Hygienický certifikát.
 • · Veterinární certifkát.
 • · Certifikát karantény.
 • · Certifikát potravinářské inspekce.
 • · Certifikát  protipožární bezpečnosti.

Výrobci  EU vyhotovují jak dobrovolné tak i povinné certifikace.

· Dobrovolná certifikace je vyhotovována mnohými ruskými a zahraničními výrobci kvůli zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobků;

· Povinná certifikace je poskytnuta  výrobcem/dovozcem v souladu se schváleným seznamem produktů. Jedná se o schvalovací postupy stanovené zákonem.

Specifika vystavování a registrace certifkátů o shodě

Osvědčení/certifikát o shodě se vydává na jednotném formuláři schváleném Euroasijskou hospodářskou komisí. Vystavený dokumentů se zakládá do jednotné evidence vydaných certifikátů o shodě.

Certifikát, který  není založen v jednotném registru, bude považován za neplatný.

Platnost certifikátu je stanovena podle konkrétních produktů a daného systému certifikace.

Náklady na osvědčení o shodě se vypočítá po vyplnění žádosti.

 

Poskytujeme následující služby:

- přijetí a registrace žádostí o  certifikaci;

 • • analýza předložených dokumentů;
 • • rozhodnutí o žádosti;
 • • stanovení postupu certifkace a normativní dokumentace;
 • • výběr akreditovaného certifikačního orgánu;
 • • výběr a identifikace vzorků;
 • • vyhotovení zápisu o výběru vzorků pro identifikaci a testování;
 • • sepsání dokumentu o přijímání a předávání vzorků do zkušební laboratoře;
 • • analýza protokolu o zkoumání
 • • příprava rozhodnutí o udělení (event. odmítnutí udělit) osvědčení o shodě;
 • • vystavení certifikátu o shodě;
 • • zanesení certifikátu do jednotného registru osvědčení o shodě.

 

Výrobce / osoba pověřená výrobcem, dovozce, po získání osvědčení o shodě má jednotné přihlášení výrobků na trh Euroasijské hospodářské unie. Teprve  poté jeho produkty mohou vstoupit do oběhu na trhu Rusko a země   EvrAzES .

Pokud potřebujete vystavit  prohlášení o shodě, zašlete nám žádost, ve které uvedete následující:

 • *název firmy výrobce
 • * jméno žadatele (dovozce / zplnomocněného zástupce / prodejce)
 • * název výrobku
 • * kód TNVED
 • * popis produktu
 • * oblast použití
 • * jméno a příjmení
 • * telefon
 • * E-mailová adresa

Po obdržení žádosti Vám zašleme příslušný formulář k vyplnění.